Rejestry, Ewidencje, Archiwa

 

W Technikum Ekonomicznym nr 8 prowadzony jest bezdziennikowy system kancelaryjny oraz  następujące rejestry i ewidencje:
1. Księga ewidencji dzieci.
2. Księga uczniów.
3. Księga absolwentów.
4. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
5. Akta osobowe.
6. Księga zastępstw.
7. Księga protokołów i uchwał RP
8. Rejestr przesyłek wychodzących w tym znaczków i przesyłek poleconych.
9. Księga inwentarzowa.
10. Księgi arkuszy ocen.
11. Książka kontroli.

 

• W składnicy akt przechowywana jest wszelka dokumentacja spraw zakończonych w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

 

     Informacje zawarte w prowadzonych w Technikum Ekonomicznym nr 8 rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy placówki. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) lub innych ustaw, w tym między innymi:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60)- Dział VII – tajemnica skarbowa,
2) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.),
3) ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

 

     Dokumenty wytwarzane w Technikum Ekonomicznym nr 8 przechowywane są w kancelarii na terenie placówki zgodnie z  instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w  Technikum Ekonomicznym nr 8..